ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต   “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”