นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

Picture3

ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต   “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”