นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

Picture3

พัฒนา  สามัคคี  เรียนดี  มีวินัย