นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

Picture3

ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศาสตร์พระราชา
สู่คุณภาพมาตรฐานสากล