โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม