ข่าวประกาศโรงเรียน

 ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

          ปีการศึกษา 2562 คลิก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ๑๐๐/๒๗  คลิก 

           [เอกสารแนบ 1]  [เอกสารแนบ 2]

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

    

   ด้วยโรงเรียนบางสะพานน้อยยวิทยาคม ได้กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 กัลปพฤกษ์เกมส์ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนทุกคน และสร้างเสริมประสบการณ์การมีส่วนร่วมใงนการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหมู่คณะของตนเอง