ข่าวประกาศโรงเรียน

 ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  เรื่อง ยื่นประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆในโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม (4/10/2562)

          - (ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม) 

          - (แบบใบเสนอราคาประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้า)

 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (คลิก)

 

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

     

         เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยและเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษานี้ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือมีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้จัดกิจกรรมเดินสวนสนาม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

     

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนปีการศึกษา 2561และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

      

    เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมจัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้ศิษย์แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้ศิษย์สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

     

  โรงเรียนบางสะพานน้อยขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มาให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการชัยชนะ  สระทองทา ซึ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่     ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง ประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม