นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

Picture3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

  ประกาศรายชื่อนักเรียนและจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน                       ประจำปีการศึกษา 2564   (คลิก)   

         ***หมายเหตุ   ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มตามห้องเรียนของตนเอง

 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4                                  ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวและมอบตัว (คลิก) 

 ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหารของ                        โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าเครื่องเขียนของ                       โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองก่อนการเปิด                         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ 2564

ขอความรวมมอผปค

 

เปนพนทสวมหนากาก100

 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) (คลิก)

S 6209719

 

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และมอบทุนการศึกษานักเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 มิถุนายน 2562

ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

     

     โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จัดกิจกรรมวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ” ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

     

       กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันภาษาไทย วันอาเซียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบางสะพานน้อยจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันภาษาไทย วันอาเซียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น กิจกรรมจัดบอร์ด วันแม่ เขียนเรียงความ พระคุณแม่ กิจกรรมโต้วาที ร้องเพลงลูกทุ่ง ตอบคำถามความรู้เรื่องอาเซียน เป็นต้น

     

        งานห้องสมุดโรงเรียนบางสะพานน้อยได้จัดกิจกรรมรักการอ่าน “ใต้ร่มพระบารมีรัชกาลที่ 10” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้ อย่างกว้างขวาง บูรณาการความรู้ต่าง ๆ เสริมสร้างจินตนาการ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน