ข่าวประกาศโรงเรียน

 ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  เรื่อง ยื่นประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆในโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม (4/10/2562)

          - (ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม) 

          - (แบบใบเสนอราคาประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้า)

 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (คลิก)

 

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

     

   โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมได้จัดการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของนักเรียน

     

  โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์และกิจกรรมวันปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะทางภาษาในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อที่หลากหลายและเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรมของชาวต่างประเทศ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงของนักเรียน เช่น การแข่งขัน Christmas Spelling Bee ,การแข่งขัน Christmas Display Box,การประกวดร้องเพลงสากล ,การแข่งขันประดิษฐ์ต้นคริสมาสต์และมีการจับสลากมอบของขวัญส่งความสุขให้แก่นักเรียน

     

  โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน 9 เหรียญ เหรียญเงินจำนวน 7 เหรียญ เหรียญทองแดงจำนวน 6 เหรียญ และมี 2 รายการที่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ไปแข่งขันระดับภาค ได้แก่ การแข่งขันการอ่านตามแนว PISA ม.4-6 และการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-6  

     

  โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 กัลปพฤกษ์เกมส์ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนทุกคน และสร้างเสริมประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหมู่คณะของตนเอง