นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

Picture3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

  ประกาศรายชื่อนักเรียนและจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน                       ประจำปีการศึกษา 2564   (คลิก)   

         ***หมายเหตุ   ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มตามห้องเรียนของตนเอง

 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4                                  ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวและมอบตัว (คลิก) 

 ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหารของ                        โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าเครื่องเขียนของ                       โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองก่อนการเปิด                         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ 2564

ขอความรวมมอผปค

 

เปนพนทสวมหนากาก100

 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) (คลิก)

S 6209719

 

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

     

      เนื่องด้วยวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เป็นวันเข้าพรรษา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมตกแต่งต้นเทียนพรรษา แห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษาที่วัดต่าง ๆ ในอำเภอบางสะพานน้อย อาทิ วัดดอนตะเคียน วัดบางเบิด วัดถ้ำเขาลักษจันทร์ วัดละหาน วัดห้วยสัก วัดคลองน้ำเค็ม  

     

         เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยและเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษานี้ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือมีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้จัดกิจกรรมเดินสวนสนาม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

     

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนปีการศึกษา 2561และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

      

    เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมจัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้ศิษย์แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้ศิษย์สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต