นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

Picture3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

  ประกาศรายชื่อนักเรียนและจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน                       ประจำปีการศึกษา 2564   (คลิก)   

         ***หมายเหตุ   ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มตามห้องเรียนของตนเอง

 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4                                  ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวและมอบตัว (คลิก) 

 ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหารของ                        โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าเครื่องเขียนของ                       โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองก่อนการเปิด                         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ 2564

ขอความรวมมอผปค

 

เปนพนทสวมหนากาก100

 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) (คลิก)

S 6209719

 

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

     

  โรงเรียนบางสะพานน้อยขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มาให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการชัยชนะ  สระทองทา ซึ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่     ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง ประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

     

   โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมได้จัดการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของนักเรียน

     

  โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์และกิจกรรมวันปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะทางภาษาในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อที่หลากหลายและเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรมของชาวต่างประเทศ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงของนักเรียน เช่น การแข่งขัน Christmas Spelling Bee ,การแข่งขัน Christmas Display Box,การประกวดร้องเพลงสากล ,การแข่งขันประดิษฐ์ต้นคริสมาสต์และมีการจับสลากมอบของขวัญส่งความสุขให้แก่นักเรียน

     

  โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน 9 เหรียญ เหรียญเงินจำนวน 7 เหรียญ เหรียญทองแดงจำนวน 6 เหรียญ และมี 2 รายการที่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ไปแข่งขันระดับภาค ได้แก่ การแข่งขันการอ่านตามแนว PISA ม.4-6 และการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-6