ข่าวประกาศโรงเรียน

 ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  เรื่อง ยื่นประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆในโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม (4/10/2562)

          - (ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม) 

          - (แบบใบเสนอราคาประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้า)

 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (คลิก)

 

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

      

  เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันวชิราวุธในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อกิจการลูกเสือไทยและเพื่อให้ลูกเสือได้ทบทวนคำปฏิญาณตนและเกิดความใกล้ชิดกับ ผู้กำกับ รองผู้กำกับ และลูกเสือในกอง

         โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม , สถานีตำรวจบางสะพานน้อย และบริษัทเทพวัลย์ ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยของนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ เข้ามอบหมวกนิรภัย จำนวน 83 ใบให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

         วันที่ 7-8 กันยายน 2560 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เข้าร่วมการนำเสนอผลงานโรงเรียนต้นแบบด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัด จากนายทวี นริสศิริกุล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงแรมประจวบแกรนด์

          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยสู่ยุค 4.0" ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560  เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆในรูปแบบ STEM สร้างความพร้อมทางด้านการศึกษาในการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0