ข่าวประกาศโรงเรียน

 ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  เรื่อง ยื่นประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆในโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม (4/10/2562)

          - (ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม) 

          - (แบบใบเสนอราคาประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้า)

 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (คลิก)

 

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

         เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมได้รับเป็นเกียรติจาก คุณอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน นักร้องนำวง Bodyslam) เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 12 ทุน ทุนละ 5000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีประจำโรงเรียน

          โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม กำหนดจัด “กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ” ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการทำงานดำเนินงานอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะพากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการทำงานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ดำเนินการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความรู้สึกที่ดีต่องานสุจริต

           โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนพึงระลึกถึงพระคุณของมารดาอันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมารดาและนักเรียน โดยมี ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติ ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายพระพร การรำถวายพระพร การประกวดขับร้องเพลง การมอบรางวัลคุณแม่ดีเด่น และการออกร้านขายสินค้าของนักเรียน

     

   เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในเรื่อง การขยายผล DLIT , สะเต็มศึกษา , โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน , หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ , และ PLC ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม