นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

Picture3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

  ประกาศรายชื่อนักเรียนและจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน                       ประจำปีการศึกษา 2564   (คลิก)   

         ***หมายเหตุ   ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มตามห้องเรียนของตนเอง

 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4                                  ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวและมอบตัว (คลิก) 

 ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหารของ                        โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าเครื่องเขียนของ                       โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองก่อนการเปิด                         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ 2564

ขอความรวมมอผปค

 

เปนพนทสวมหนากาก100

 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) (คลิก)

S 6209719

 

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

     

  โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 กัลปพฤกษ์เกมส์ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนทุกคน และสร้างเสริมประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหมู่คณะของตนเอง

      

  เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันวชิราวุธในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อกิจการลูกเสือไทยและเพื่อให้ลูกเสือได้ทบทวนคำปฏิญาณตนและเกิดความใกล้ชิดกับ ผู้กำกับ รองผู้กำกับ และลูกเสือในกอง

         โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม , สถานีตำรวจบางสะพานน้อย และบริษัทเทพวัลย์ ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยของนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ เข้ามอบหมวกนิรภัย จำนวน 83 ใบให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

         วันที่ 7-8 กันยายน 2560 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เข้าร่วมการนำเสนอผลงานโรงเรียนต้นแบบด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัด จากนายทวี นริสศิริกุล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงแรมประจวบแกรนด์