นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

Picture3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา                 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศร               ภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม

           บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (คลิก)

S 15548596

  ประกาศรายชื่อนักเรียนและจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน                       ประจำปีการศึกษา 2564   (คลิก)   

         ***หมายเหตุ   ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มตามห้องเรียนของตนเอง

 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4                                  ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวและมอบตัว (คลิก) 

 ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหารของ                        โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าเครื่องเขียนของ                       โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ ด่วนนนน ‼️‼️‼️‼️‼️  โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม                  มีความจำเป็นให้ขยายเวลาจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ 
S 15761412

เปนพนทสวมหนากาก100

 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) (คลิก)

S 6209719

 

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

   

โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมรวมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมจัดงานวันครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ณหอประชุมโรงเรียนเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูภายในอำเภอ[ภาพ ]

   

      เนื่องด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และจัดให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย เพื่อให้ลูกเสือได้ทบทวนคำปฏิญาณตน มีโอกาสระลึกถึงและรักษาคำมั่นสัญญา (คำปฏิญาณ) รวมทั้งเกิดความใกล้ชิดระหว่างผู้กำกับ รองผู้กำกับ และลูกเสือในกองของตน โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน[ภาพ ]

  

     โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมร่วมจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. [ภาพ ]

   

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ไทย ส่งเสริมความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บูรณาการสะเต็มศึกษา ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ การแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชา วิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม[าพ 1] [ภาพ 2]