นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

Picture3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา                 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศร               ภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม

           บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (คลิก)

S 15548596

  ประกาศรายชื่อนักเรียนและจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน                       ประจำปีการศึกษา 2564   (คลิก)   

         ***หมายเหตุ   ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มตามห้องเรียนของตนเอง

 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4                                  ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวและมอบตัว (คลิก) 

 ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหารของ                        โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าเครื่องเขียนของ                       โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ ด่วนนนน ‼️‼️‼️‼️‼️  โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม                  มีความจำเป็นให้ขยายเวลาจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ 
S 15761412

เปนพนทสวมหนากาก100

 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) (คลิก)

S 6209719

 

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

   

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2559  เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 84  พรรษา และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด  ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โดยมี ดร.ประสงค์  กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติ  ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายพระพร การรำถวายพระพร การแสดงของนักเรียนเทิดพระคุณแม่ของแต่ละระดับชั้น การมอบทุนการศึกษา การออกร้านขายสินค้าของนักเรียน [าพ]

 

     

     โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  ได้กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 กัลปพฤกษ์ เกมส์ ในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนทุกคนและสร้างเสริมประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่คณะของตนเอง[ภาพ]

     เนื่องด้วยวันที่ 1 กรกฏาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย ซึ่งได้กำหนดให้ลูกเสือ –เนตรนารี ทั่วประเทศ ประกอบกิจการเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง ทางโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเดินสวนสนามในวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม [ภาพ]

page485

 ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559 เพื่อรำลึกถึงครูกวีเอกของโลกและจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ เช่น การประกวดคัดลายมือ วาดภาพ แสดงละคร ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  ณ หอประชุมโรงเรียน [ภาพ]