นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

Picture3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา                 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศร               ภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม

           บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (คลิก)

S 15548596

  ประกาศรายชื่อนักเรียนและจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน                       ประจำปีการศึกษา 2564   (คลิก)   

         ***หมายเหตุ   ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มตามห้องเรียนของตนเอง

 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4                                  ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวและมอบตัว (คลิก) 

 ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหารของ                        โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าเครื่องเขียนของ                       โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ ด่วนนนน ‼️‼️‼️‼️‼️  โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม                  มีความจำเป็นให้ขยายเวลาจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ 
S 15761412

เปนพนทสวมหนากาก100

 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) (คลิก)

S 6209719

 

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

page456    หน่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ภาค15 วัดเพชรสมุทรวรวิหารจัดอบรม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสัญจร ให้แก่นักเรียน  เมื่อวันจันทร์ ที 20 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน [ภาพ]

page6593

   โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์และระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม[ภาพ]

5589    โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมมีความประสงค์ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2559 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน  และรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน[ภาพ]

  site

    เนื่องด้วยงานเทคโนโลยีการศึกษา จัดอบรมการใช้แหล่งเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) “ การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google sites ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในวันที่ที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 16.00-17.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (227)[ภาพ]