นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

Picture3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา                 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศร               ภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม

           บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (คลิก)

S 15548596

  ประกาศรายชื่อนักเรียนและจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน                       ประจำปีการศึกษา 2564   (คลิก)   

         ***หมายเหตุ   ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มตามห้องเรียนของตนเอง

 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4                                  ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวและมอบตัว (คลิก) 

 ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหารของ                        โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าเครื่องเขียนของ                       โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ ด่วนนนน ‼️‼️‼️‼️‼️  โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม                  มีความจำเป็นให้ขยายเวลาจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ 
S 15761412

เปนพนทสวมหนากาก100

 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) (คลิก)

S 6209719

 

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

  tre

      เนื่องด้วยโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นที่พัก และเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน กตัญญูรักพ่อแม่ รักษ์ฟ้า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน[ภาพ]

  job

    ด้วยปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาภาคบังคับ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม มีความประสงค์ที่จะจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและหลักฐานการจบการศึกษาให้แก่นักเรียน วันที่ 28 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นการปัจฉิมนิเทศนักเรียน[ภาพ]

       ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ จังหวัดกาญจนบุรี [ภาพ]

      โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี ในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ [ภาพ1] [ภาพ2] [ภาพ3] [ภาพ4] [ภาพ5]