ข่าวประกาศโรงเรียน

 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำ

          หน้าที่ครูผู้สอน (คลิก)

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

    

   ด้วยโรงเรียนบางสะพานน้อยยวิทยาคม ได้กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 กัลปพฤกษ์เกมส์ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนทุกคน และสร้างเสริมประสบการณ์การมีส่วนร่วมใงนการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหมู่คณะของตนเอง

     

     โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จัดกิจกรรมวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ” ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

     

       กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันภาษาไทย วันอาเซียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบางสะพานน้อยจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันภาษาไทย วันอาเซียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น กิจกรรมจัดบอร์ด วันแม่ เขียนเรียงความ พระคุณแม่ กิจกรรมโต้วาที ร้องเพลงลูกทุ่ง ตอบคำถามความรู้เรื่องอาเซียน เป็นต้น

     

        งานห้องสมุดโรงเรียนบางสะพานน้อยได้จัดกิจกรรมรักการอ่าน “ใต้ร่มพระบารมีรัชกาลที่ 10” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้ อย่างกว้างขวาง บูรณาการความรู้ต่าง ๆ เสริมสร้างจินตนาการ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน