ข่าวประกาศโรงเรียน

 ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  เรื่อง ยื่นประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆในโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม (4/10/2562)

          - (ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม) 

          - (แบบใบเสนอราคาประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้า)

 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (คลิก)

 

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

   

 

     โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวตำรวจตะเวนชายแดน 146 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง ให้กับผู้เรียนและ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นผู้มีวินัย เพื่อสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม

   

      โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือวชิรนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง ให้กับผู้เรียนและ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นผู้มีวินัย เพื่อสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม

    

   ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และจัดให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย เพื่อให้ลูกเสือได้ทบทวนคำปฏิญาณตน มีโอกาสระลึกถึงและยึดมั่นสัญญา (คำปฏิญาณ) รวมทั้งความใกล้ชิดระหว่างผู้กำกับ รองผู้กำกับ และลูกเสือในกองของตน

    

   ด้วยโรงเรียนบางสะพานน้อยยวิทยาคม ได้กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 กัลปพฤกษ์เกมส์ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนทุกคน และสร้างเสริมประสบการณ์การมีส่วนร่วมใงนการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหมู่คณะของตนเอง