นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

Picture3

ตราประจำโรงเรียน

ความหมาย  เลข 9 หมายถึง  โรงเรียนรัฐบาล ซึ่งตั้งในสมัยรัชกาลที่ 9

                   รัศมี   หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองทางการศึกษา

                                         และศิลปวัฒนธรรม

                   จั่นมะพร้าว  หมายถึง พืชเศรษฐกิจของชุมชน

อักษรย่อ       พ.ว.   หมายถึง โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม         

สีประจำโรงเรียน  ฟ้า-เหลือง  

                             ฟ้า       หมายถึง  สีประจำ ราชินี ในรัชการที่ 9

                             เหลือง   หมายถึง  สีประจำ พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9