นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่น