นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

Picture3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) (คลิก)

S 6209719

 ประกาศรายชื่อการรายงานตัวเเละมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (คลิก)

 ประกาศรายชื่อ และห้องสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คลิก)

 ปฏิทินการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2563ปฏทนการรบสมคร2563

 ประกาศ เรื่อง การสอบแก้ตัว และแก้ไขผลการเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศสอบแกตว 2562            (คลิก เพื่อลงทะเบียนสอบแก้ตัว)

 การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

 คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่างๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (คลิก)

 ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมเรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) (19/03/63) (คลิก)

 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิก)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยื่นประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆในโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม (14/10/62) (คลิก)

 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องด้วยโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ (คลิกที่นี่) หรือ (คลิกที่รูป ⬇️⬇️⬇️ ) 

ถวายพระพรออนไลน พระเทพฯ5

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยสู่ยุค 4.0" ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560  เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆในรูปแบบ STEM สร้างความพร้อมทางด้านการศึกษาในการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

         เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมได้รับเป็นเกียรติจาก คุณอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน นักร้องนำวง Bodyslam) เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 12 ทุน ทุนละ 5000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีประจำโรงเรียน

          โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม กำหนดจัด “กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ” ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการทำงานดำเนินงานอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะพากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการทำงานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ดำเนินการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความรู้สึกที่ดีต่องานสุจริต

           โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนพึงระลึกถึงพระคุณของมารดาอันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมารดาและนักเรียน โดยมี ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติ ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายพระพร การรำถวายพระพร การประกวดขับร้องเพลง การมอบรางวัลคุณแม่ดีเด่น และการออกร้านขายสินค้าของนักเรียน