นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

Picture3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

  ประกาศรายชื่อนักเรียนและจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน                       ประจำปีการศึกษา 2564   (คลิก)   

         ***หมายเหตุ   ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มตามห้องเรียนของตนเอง

 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4                                  ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวและมอบตัว (คลิก) 

 ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหารของ                        โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าเครื่องเขียนของ                       โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองก่อนการเปิด                         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ 2564

ขอความรวมมอผปค

 

เปนพนทสวมหนากาก100

 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) (คลิก)

S 6209719

 

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยสู่ยุค 4.0" ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560  เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆในรูปแบบ STEM สร้างความพร้อมทางด้านการศึกษาในการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

         เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมได้รับเป็นเกียรติจาก คุณอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน นักร้องนำวง Bodyslam) เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 12 ทุน ทุนละ 5000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีประจำโรงเรียน

          โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม กำหนดจัด “กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ” ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการทำงานดำเนินงานอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะพากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการทำงานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ดำเนินการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความรู้สึกที่ดีต่องานสุจริต

           โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนพึงระลึกถึงพระคุณของมารดาอันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมารดาและนักเรียน โดยมี ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติ ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายพระพร การรำถวายพระพร การประกวดขับร้องเพลง การมอบรางวัลคุณแม่ดีเด่น และการออกร้านขายสินค้าของนักเรียน