นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

Picture3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

  ประกาศรายชื่อนักเรียนและจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน                       ประจำปีการศึกษา 2564   (คลิก)   

         ***หมายเหตุ   ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มตามห้องเรียนของตนเอง

 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4                                  ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวและมอบตัว (คลิก) 

 ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหารของ                        โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าเครื่องเขียนของ                       โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

  ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองก่อนการเปิด                         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ 2564

ขอความรวมมอผปค

 

เปนพนทสวมหนากาก100

 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) (คลิก)

S 6209719

 

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

     

   เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในเรื่อง การขยายผล DLIT , สะเต็มศึกษา , โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน , หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ , และ PLC ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

     

    ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือมีความยึกมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมเดินสวนสนามในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00-10.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยา

  


     เนื่องด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จึงได้จัดกิจกรรมเดินสวนสนามในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-10.00 น. เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและเพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

      โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30-10.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู พึงระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์อันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน