ข่าวประกาศโรงเรียน

 ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  เรื่อง ยื่นประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆในโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม (4/10/2562)

          - (ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม) 

          - (แบบใบเสนอราคาประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้า)

 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (คลิก)

 

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

   

      เนื่องด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และจัดให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย เพื่อให้ลูกเสือได้ทบทวนคำปฏิญาณตน มีโอกาสระลึกถึงและรักษาคำมั่นสัญญา (คำปฏิญาณ) รวมทั้งเกิดความใกล้ชิดระหว่างผู้กำกับ รองผู้กำกับ และลูกเสือในกองของตน โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน[ภาพ ]

  

     โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมร่วมจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. [ภาพ ]

   

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ไทย ส่งเสริมความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บูรณาการสะเต็มศึกษา ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ การแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชา วิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม[าพ 1] [ภาพ 2]

   

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2559  เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 84  พรรษา และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด  ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โดยมี ดร.ประสงค์  กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติ  ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายพระพร การรำถวายพระพร การแสดงของนักเรียนเทิดพระคุณแม่ของแต่ละระดับชั้น การมอบทุนการศึกษา การออกร้านขายสินค้าของนักเรียน [าพ]